ELKÖLTÖZTÜNK – ÚJ WEBOLDAL

11 12 2009

A Tanszék új weboldalának címe:

HTTP://MODERN.ELTE.HU

Reklámok
Temtika és olvasmányok Tarján Tamás óráira (2009. ősz)

5 10 2009

Ld. a Tájékoztató VI. kiadásának 215-230. oldalait.

Bárdos László: Magyar drámatípusok Molnár Ferenctől Németh Lászlóig ea. (2009. ősz)

5 10 2009

Olvasmányjegyzék

1. /Művek/


Jean RACINE: a) /Bajazid; /b) /Phaedra; /c)/ Athália /= Jean Racine /Összes drámái,/ Bp., Magyar Helikon, 1963.

G. E. LESSING: /Bölcs Náthán/ [ford. Lator László] = Lessing, /Drámák, versek, mesék,/ Bp., 1958, Európa Könyvkiadó.

Henrik IBSEN: /Peer Gynt/ (az alább megjelölt két fordítás egyike):

1. Fordította Hajdu Henrik = Henrik Ibsen /Színművei,/ I. kötet,/ /Bp., Magyar Helikon, 1966.

/_vagy_/

2. Fordította: Rakovszky Zsuzsa = Henrik Ibsen, /Drámák /[2.], Bp., Európa Könyvkiadó, 2003.

BABITS Mihály: /A második ének/ = Babits Mihály, /Drámák/ [kritikai kiadás], Bp., 2003, Magyar Könyvklub. (A műhöz kapcsolódó jegyzetanyaggal.)

HERCZEG Ferenc: a) /Ocskay brigadéros; /b) /Kéz kezet mos; /c) /Bizánc; /d) /Éva boszorkány/ = Herczeg Ferenc, /Színművek /I., Bp., 1943, Új Idők Irodalmi Intézet (Singer és Wolfner). — H. F. /Művei-/nek VI. köteteként jelent meg, de nem más, mint korábbi kiadások egybekötött gyűjteménye. Ezek az egyes drámakötetek természetesen külön-külön is olvashatók.

ILLYÉS Gyula: a) /A tű foka; /b) /Malom a Séden; /c) /Tiszták; /d) /Az ünnepelt; /e) /Csak az igazat; /f) /Homokzsák/ = az Illyés-életműsorozat következő köteteiből: /Drámák /I–II.; /Újabb drámák; Csak az igazat,/ Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó.

KARINTHY Frigyes: /Holnap reggel/ = Karinthy Frigyes, /Hököm-színház,/ Bp., 1957, Szépirodalmi Könyvkiadó, I. kötet.

MOLNÁR Ferenc: a) /A farkas; /b) /Liliom; /c) /A hattyú; /d) /Marsall /(egyfelvonásos)/; /e) /Olympia; /f) /Játék a kastélyban; /g) /Égi és földi szerelem/ = Molnár Ferenc /Színművei/ [Bécs], 1972, Rudolf Nowak GmbH, Wien. — Más kiadás is használható. A /g)/ jelű darab megjelenési adatai: Bp., 1923, Franklin-Társulat.

MÓRICZ Zsigmond: a) /Lúdas Matyi; /b)/ Csokonai /(töredék); c) /Dózsa György /(töredék); d) /Búzakalász; /e) /Odysseus bolyongásai; /f) /A murányi kaland; /g) /Úri muri; /h) /Kismadár/ = /Színművek/ I–VI. kötet, Bp., 1956, Szépirodalmi Könyvkiadó (ebben a kiadásban elolvasandók a drámákhoz fűzött és a kötetek végére helyezett ismertetők).

NÉMETH László:/ /a) /Villámfénynél; /b) /Cseresnyés; /c) /II. József; /d) /Petőfi Mezőberényben /(egyfelvonásos);/ /e) /Az áruló; /f) /Az utazás/ = a Németh L. életműsorozat drámaköteteiből: /Szerettem az igazságot/ I–II. és /Kísérleti dramaturgia/ I–II., Magvető és Szépirodalmi Könyvkiadó.

SIMON Tamás, /Don Juan,/ Bp., 1957, Magvető Könyvkiadó.

SZEMERE György: /A siralomházban/ (egyfelvonásos), Bp., [é. n.], Atheneaum Irod. Rt. (Modern Könyvtár, 122. szám).

SZOMORY Dezső: a) /Györgyike, drága gyermek; /b) /Bella; /c) /II. József császár/ = Szomory Dezső, /Színház,/ Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó.

TARDOS Viktor: /Nero anyja,/ Bp. [é. n.], Lampel Róbert Könyvkereskedése.

2. /Szakirodalom/

GAJDÓ Tamás, /Babits Mihály színháza /=/ /Jelenkor, 2006/6, 665–669. o.

G. W. F. HEGEL: /Előadások a művészet filozófiájáról /(ford. Zoltai Dénes),/ /Bp., 2004, Atlantisz Könyvkiadó, 357–371. o.

HUBAY Miklós, /A dráma sorsa,/ Bp., 1983, Szépirodalmi Könyvkiadó, 154–166.; 399–446.; 528–547. o.

LUKÁCS György, /A modern dráma fejlődésének története/ [2. kiadás],/ /Bp., 1978, Magvető Kiadó, 63–143. o.

Az alább felsorolt gyűjtemények színikritikákat tartalmaznak. Mindegyikből öt-öt írás elolvasása kötelező. Érdemes közéjük sorolni a /kötelező művek/ bemutatóiról szóló bírálatokat:

KÁRPÁTI Aurél, /Főpróba után,/ Bp., 1956, Magvető Könyvkiadó.

KERESZTURY Dezső, /Árnyak nyomában/, Bp., 1984, Magvető Könyvkiadó.

KOLTAI Tamás, /Színváltozások,/ Bp., 1986, Szépirodalmi Könyvkiadó.

Uő, /Magyar drámák színháza, /Bp. [é. n.], Népművelési Propaganda Iroda.

KOSZTOLÁNYI Dezső, /Színházi esték /I–II,/ /Bp., 1978, Szépirodalmi Könyvkiadó.

TARJÁN Tamás, /Szentivánéji Vízkereszt,/ Bp., 1988, Magvető Könyvkiadó.

Bp., 2009. szeptember 23. Bárdos László

Tverdota György órái (2008/2009 tavaszi félév)

18 02 2009

MIR-302 – József Attila-problémák

MIR-314 – József Attila költészete

MRN-681 – Szeminárium a XX. század első harmadának magyar irodalmából

Bárdos László órái (2008/2009 tavaszi félév)

18 02 2009

MIR-231 – Előadás az 1945–1975 közötti magyar irodalomról

MIR-303 – Önéletírás

MIR-313 – Magyar Shakespeare-monográfiák

MIR-314 – Irodalomesztétika”: egy vitatható fogalom a XX. század első fele néhány magyar értekezőjének elméleti munkáiban

MRN-681 – Konzervatív irodalom a XX. század első harmadában


Tverdota György: Modern magyar irodalom 1905-1947

3 11 2008

A Modern magyar irodalom 1905-1947

Kérdések a kollokviumon

1. A Nyugat:

a) A folyóirat története.

A Nyugat-jelenség (1908 – 1998)

KENYERES Zoltán: A Nyugat története rövid előadásokban, Új Írás, 1989 / 2, 3 – 26.

b) A Nyugat költői: Juhász Gyula, Tóth Árpád, Füst Milán

KARDOS László: Tóth Árpád, Bp. 1965.

BORBÉLY Sándor: Tükörkép Juhász Gyuláról, Bp. 1999.

ANGYALOSI Gergely: [Füst Milánról] A lélek lehetőségei, Akadémiai, Bp. 1986.

SCHEIN Gábor: Nevetők és boldogtalanok, Akadémiai, Bp. 2006.

c) A Nyugat prózaírói: Kaffka Margit, Karinthy Frigyes, Nagy Lajos, Füst Milán

FÜLÖP László: Kaffka Margit, Gondolat, Bp. 1987.

FRÁTER Zoltán: Mennyei riport Karinthy Frigyessel, Bp., Magvető, 1987.

TARJÁN Tamás: Nagy Lajos, Gondolat, Bp., 1980.

ANGYALOSI Gergely: Füst Milán: A feleségem története című regényének egy értelmezési lehetőségéről, in: ANGYALOSI Gergely: A költő hét bordája, Latin Betűk, Debrecen, 1996., 22 – 31.

2. Ady Endre költészeti reformja (1906 – 1912)

KENYERES Zoltán: Ady Endre, Korona, Bp. 1998.

KIRÁLY István: Ady Endre, I-II., Magvető, Bp. 1970. [Részletek]

3. Ady Endre. Költészete a háború alatt (1914 – 1918)

KENYERES Zoltán: Ady Endre, Korona, Bp. 1998.

KIRÁLY István: Intés az őrzőkhöz, I-II., Szépirodalmi, Bp. 1982.

[Részletek]

4. Babits Mihály. Első költői korszaka.

RÁBA György: Babits Mihály, Gondolat, Bp. 1983.

NEMES NAGY Ágnes: A hegyi költő [Részletek]

5. Kosztolányi Dezső:

a) A szegény kisgyermek panaszai

RÓNAY László: Kosztolányi Dezső, Gondolat, Bp. 1977.

A rejtőző Kosztolányi, [Részletek], Tankönyvkiadó, Bp. 1987.

b) Számadás és utolsó versek

KISS Ferenc: Az érett Kosztolányi, Akadémiai, Bp. 1979.

RÓNAY László: Kosztolányi utolsó évei, in: RÓNAY László:

Szabálytalan arcképek, Szépirodalmi, Bp. 1982. 167 – 229.

6. A magyar próza reformja a századelőn:

a) Móricz Zsigmond első pályaszakasza

CZINE Mihály: Móricz Zsigmond útja a forradalmakig, Akadémiai, Bp.,1960.

A magvető nyomában, [Részletek], Anonymus, Bp. 1993.

A kifosztott Móricz? [Részletek], Krónika Nova, Bp. 2001.

Az újraolvasott Móricz, [Részletek], Nyíregyháza, 2005.

b) Krúdy Gyula

BORI Imre: Krúdy Gyula, Fórum, Ujvidék, 1978.

SZAUDER József: Tanulmányok Krúdyról, a Szindbádról, in: SZAUDER József: Tavaszi és őszi utazások, Szépirodalmi, Bp. 1980.

GINTLI Tibor: Valaki van, aki nincs – Személyiségelbeszélés és identitás Krúdy Gyula regényeiben, Akadémiai, Bp. 2005.

c) Novellisták a századelőn: Csáth Géza, Cholnoky Viktor, Cholnoky László

SZAJBÉLY Mihály: Csáth Géza, Gondolat, Bp. 1989.

Cholnoky Viktor1868 – 1912, Vár ucca tizenhét, 1993 / 1.

BORI Imre: Cholnoky László, in: BORI Imre: Prózatörténeti tanulmányok, Fórum, Ujvidék, 1993.

7. A magyar avantgárd és Kassák Lajos

KASSÁK Lajos: Az izmusok története,

ACZÉL GÉZA: Kassák Lajos, Akadémiai, Bp. 1999.

8. Irodalom és népi mozgalom. Illyés Gyula első pályaszakasza. (Lírája vagy prózája, különös tekintettel a Puszták népére és a Petőfi-könyvre).

BORBÁNDI Gyula: A magyar népi mozgalom, Bp. 1989.

TAMÁS Attila: Illyés Gyula, Akadémiai, Bp. 1989.

9. Hagyományőrző modernség a költészetben:

VAS István: Nehéz szerelem, Szépirodalmi, Bp. 1972. 131 – 970.

a) Babits Mihály költészete 1919 után

RÁBA György: Babits Mihály, Gondolat, Bp. 1983. 186 – 313.

b) József Attila

TVERDOTA György: József Attila, Korona, Bp. 1999.

c) Szabó Lőrinc

KABDEBÓ Lóránt: Szabó Lőrinc, Gondolat, Bp. 1985.

d) Radnóti Miklós

FERENCZ Győző: Radnóti Miklós, Osiris, Bp. 2005.

e) Weöres Sándor pályájának első szakasza

KENYERES Zoltán: Tündérsíp, Szépirodalmi, Bp. 1984.

10. Magyar próza a két világháború közötti korban:

a) Kosztolányi regényei és novellái

A rejtőző Kosztolányi, Tankönyvkiadó, Bp. 1987.

b) Móricz Zsigmond második pályaszakasza

Az újraolvasott Móricz, Nyíregyháza, 2005.

A magvető nyomában, [Részletek], Anonymus, Bp. 1993.

A kifosztott Móricz? [Részletek], Krónika Nova, Bp. 2001.

c) Márai Sándor első korszaka

RÓNAY László: Márai Sándor, Magvető, Bp. 1990.

SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Márai Sándor, Akadémiai, Bp. 1991.

LŐRINCZY Huba: „…személyiségnek lenni a legtöbb”, Savaria University Press, Szombathely, 1993.

d) Németh László, a regényíró

THOMKA Beáta: Németh László regénytípusai, Literatura, 1982. 1. sz. 68 – 73.

GREZSA Ferenc: Németh László Tanú-korszaka, Szépirodalmi, Bp. 1990.

BÉLÁDI Miklós: Németh László, in: BÉLÁDI Miklós: Érintkezési pontok, Szépirodalmi, Bp. 1974.

e) Szentkuthy Miklós

RUGÁSI Gyula: Szent Orpheus ereklyéje, Pesti Szalon – JAK, Bp. 1992.

11. Magyar színház a XX. század első felében:

a) Molnár Ferenc

VÉCSEI Irén: Molnár Ferenc, Bp. 1966.

b) Füst Milán

SOMLYÓ György: Füst Milán vagy a lesütöttszemű ember, Balassi, Bp. 1993. 225 – 238.

SCHEIN Gábor: Nevetők és boldogtalanok, Akadémiai, Bp. 2006.

c) Németh László

SIKLÓS Olga: A drámaíró Németh László, Kritika, 1969. 6. sz. 12 – 22.

d) Déry Tibor

RADNÓTI Zsuzsa: A magyar Dada az asztalfiókban, in: RADNÓTI Zsuzsa: Mellékszereplők, Bp. 1991.

12. Esszé, kritika, irodalomtudomány a XX. század első felében:

a) Az esszéíró Babits

RÁBA György: Esszéi mint a gondolkodás és írás dialektikájának problémaelemzései, A két világháború közti irodalom „őrszeme”, in: RÁBA György: Babits Mihály, Gondolat, Bp. 1983. 154 – 169. ; 247 – 266.

b) Németh László esszéi

GREZSA Ferenc: Németh László Tanú-korszaka, Bp. 1990.

c) Szerb Antal értekezői munkássága

POSZLER György: Szerb Antal, Akadémiai, Bp. 1973. [Részletek]

d) Halász Gábor esszéi

MIKÓ Krisztina: Halász Gábor, Balassi, Bp. 1995.

e) Horváth János irodalomtörténészi munkássága

ERDÉLYI KISS Mihály: A szintézis jegyében, Literatura, 1980. / 3 – 4. 389 – 409.

f) A fiatal Lukács György

ANGYALOSI Gergely: [A fiatal Lukácsról] A lélek lehetőségei, Akadémiai, Bp. 1986.

g) Szabó Dezső pamfletjei

SZABÓ Dezső: A Magyar Káosz, Szépirodalmi, Bp. 1990.

NAGY Péter: Szabó Dezső, Akadémiai, Bp. 1964.

GOMBOS Gyula: Szabó Dezső, Auróra, München, 1966.

13. Magyar irodalom a határainkon túl I.:

a) Áprily Lajos

FRÁTER Zoltán: Áprily Lajos, Balassi, Bp. 1992.

b) Tamási Áron

BERTHA Zoltán: Gond és mű [Részlet], Széphalom Könyvműhely, Bp. 1994.

c) Dsida Jenő

LÁNG Gusztáv: Dsida Jenő költészete, Kriterion, Bukarest, 2001

14. Magyar irodalom 1945-1948. között:

a) Az Újhold

ERDŐDY Edit: „Hároméves irodalom”, 1946 Az Újhold indulása, in: A magyar irodalom történetei 1920-tól napjainkig, Gondolat, Bp. 2007.

b) Szabó Lőrinc: Tücsökzene

KABDEBÓ Lóránt: Az összegzés ideje [Részlet], Szépirodalmi, Bp. 1980.

c) Németh László: Iszony

THOMKA Beáta: Németh László regénytípusai, Literatura, 1982. 1. sz. 68 – 73.

BÉLÁDI Miklós: Németh László, in: BÉLÁDI Miklós: Érintkezési pontok, Szépirodalmi, Bp. 1974.

d) Déry Tibor: A befejezetlen mondat

NÉMETH Andor: Széljegyzetek egy nagy regényhez, in: NÉMETH Andor: A szélén behajtva, Magvető, Bp. 1973.

LUKÁCS György: Levél Németh Andorhoz Déry Tibor regényéről, in: LUKÁCS György: Magyar irodalom – magyar kultúra, Gondolat, Bp. 1970.

Használati utasítás:

A 14 kérdésből a vizsgázó kiválaszt öt kérdést, ezekből kell felkészülnie. Az arab számmal megjelölt kérdéscsoportok egy részéhez a), b), c), d) stb. kérdések kapcsolódhatnak. Ha ez az eset áll fenn, akkor a vizsgázó kiválasztja a kérdéscsoportot, és azon belül választ egy konkrét kérdést.

Kiválasztható például a 2. kérdés: Ady Endre költészeti reformja (1906 – 1912). Ha viszont valaki a 14. kérdéscsoportot választja, akkor ebből kiemelheti például a c) kérdést: Németh László: Iszony, s ebből a c) kérdésből kell vizsgáznia.

Az egyes kérdésekhez segítség gyanánt minimális szakirodalmi bibliográfiát adtam meg. Ezt nem kötelező elolvasni, illetve a vizsgázó felkészülés során bármilyen más szakirodalmat is felhasználhat. A minimális szakirodalom csak arra szolgál, hogy a vizsgázó felkészüléséhez az első segítséget megadjam.

Tverdota György

Kortárs magyar irodalom – Bárdos László, 2008. őszi félév (frissítve)

26 10 2008

Olvasmányjegyzék

Kortárs magyar irodalom

(2008. őszi félév)

1. Illyés Gyula:

a) két verseskötete: Minden lehet (1973) és Különös testamentum (1977). In: Szemben a támadással. Összegyűjtött versek 1969–1981, Bp., Szépirodalmi Kiadó, 5–262. l. /Illyés Gyula Munkái/

b) két drámája: Testvérek. Tragédia három felvonásban (1972). In: Újabb drámák, Bp., Szépirodalmi Kiadó, 1974, 335–440. l. /Illyés Gyula Munkái/; valamint: Kiegyezés. In: Rivalda 82–83, Bp., Magvető Kiadó, 1984, 195–266.

2. Költészet:

Beney Zsuzsa: Hulló idő. Összegyűjtött versek, I. kötet, Bp., Gondolat Kiadó, 2008, 569 l. (17–87.; 121–150.; 390–402.)

Döbrentei Kornél: A Skorpió jegyében (1972) vagy Szökőév (1979) c. verseskötetek anyaga (választható). Ugyanezeket tartalmazza még: Tartsd meg a sziklát. Egybegyűjtött versek 1967–2007, Bp., Püski Kiadó, 2008, 616 l. (7–140.)

Sajó László: Szünetjelek az égből. Válogatott versek, Bp., Osiris Kiadó, 2006, 315 l. (Tíz versciklus választandó a kötetből.)

Várkonyi Anikó: Kiszólít, Bp., Szépirodalmi Kiadó, 1977, 131 l. (Tíz vers választandó a kötetből.)

3. Regények:

Balázs József: Magyarok

Balázs József: Koportos

Kertész Imre: A kudarc

Kertész Imre: Felszámolás (2003)

Spiró György: Fogság

Budapest, 2008. szeptember 25-én Bárdos László