Bartal Mária – “Medúza-tekintet” : Babits Mihály antikvitásképének néhány meghatározó vonása korai írásaiban

10 01 2009

Bartal Mária írása a Literatura 2008/3. nyomtatott számában olvasható.

Reklámok
671/b Babits Mihály életműve a korszak irodalmában (Sipos Lajos)

22 02 2008

671/b Babits Mihály életműve a korszak irodalmában 

1.        A modernitás elméleti problémái a világirodalomban és a magyar kultúrában

2.        A költészet önértelmezésének lehetőségei a 19. század második felében és a 20. század elején (Baudelaire, Poe, Swinburne, Mallarme, Rilke, Marinetti, Benn – Oláh Gábor, György Oszkár, Erdős Renée, Bresztovszky Ernő, Sík Sándor)

3.        Új költői nyelv és a lírai én pozíciójának újraformálása; Ady Endre: Új versek

4.        Babits Mihály és Kosztolányi Dezső líraelméleti gondolkodásának érintkező és eltérő vonásai az első kötetek megjelenése előtt

5.        A horatiusi és a babitsi költészetfelfogás az 1903-1904-es Babits versek alapján

6.        Az orfikus filozófia és a görögségélmény általános kérdései Babits versgondolkodásában 1906-1911 közötti időben

7.        Babits „istenei”

8.        Az irodalomfogalom változása a világlírában az 1910-es években: Appolinaire, Johanes R. Becher, T. S. Eliot – Babits és Kassák

9.        Az esszé mint az önmegértés egyik lehetősége

10.     Prózapoétikai változás a világ- és a magyar irodalomban

11.     A Karácsonyi madonna című novelláskötet szövegalkotása – világirodalmi párhuzamokkal

12.     Babits regénytípusai 

 

 

A kollokvium anyaga

 Az alábbi problémakörökből mindenki válasszon ki magának ötöt, s azokból készüljön fel! ­ Az irodalomfogalom változása a késő modernitásban ­ A modern művészeti irányok történetéből. Áttekintés az egyik irányzat bemutatásával­ Ady költészetelméleti gondolkodásának változásai– Az Ady-recepció történetéből­ Babits nyelv nyelvfilozófiája, költészetelméleti gondolkodásának alakulása 1902-től 1911-ig­  A klasszikus német kultúratudomány és Nietzsche görögség -interpretációja­ Babits Horatius – és Vergilius –élménye egy vers és egy regény alapján­ A biográfiai, a történeti és a lírai én viszonya néhány Babits versben az első két kötet alapján­ Poe, Swinnburne, Rilke, Malarme verselmélete – az egyik részletes bemutatásával­ Babits: Laodameia és a korszak drámaelmélete­ Babits tájékozódása a világkultúrában néhány tanulmány és esszéje alapján– Babits kultúra- és irodalomelmélete Az európai irodalom történetében­ Két (1920 előtt készült) szabadon választott Babits-esszé ­ A Recitatív-kötet kompozíciós problémái ­ Egy Babits regény részletes értelmezése – világirodalmi párhuzamokkal­ Novellaelméleti kérdések a Karácsi madonna című kötet alapján Az alábbi problémakörökből mindenki válasszon ki magának hármat, és abból készüljön föl! – A Nyugat korszakai, nemzedékei, vitái­ Folyóiratok, írói csoportok a magyar irodalomban (A Hét, Új Idők, A Tett, Ma, Tanú, Pandora). Áttekintés az egyik részletezésével– Füst Milán költészetesztétikája– Füst Milán drámaelmélete a IV. Henrik alapján– Kassák irodalomfogalma néhány mű alapján­ Tematizációs és műfajelméleti kérdések. Kassák Lajos: A ló meghal, a madarak kirepülnek – Egy ember élete­ A magyar irodalom decentralizációja 1920 után. Írói csoportok, folyóiratok egy újonnan szerveződött államban a Kárpát-medencében­ A transzilvanizmus elméleti problémái­ Tamási Áron egyik regényének műfajelméleti kérdései­ Kosztolányi Dezső líraelmélete – néhány konkrét szöveg elemzésével­ A novellaíró Kosztolányi­ Novellaciklus? Összetett regény? Regény? – Kosztolányi: Esti Kornél­ Móricz Zsigmond egyik regényének részletes elemzése­ A Móricz-recepció aktuális kérdései­ Szabó Dezső: Az elsodort falu – Döblin: Alaxanderplatz .   

Sipos Lajos – Újraolvasó. Babits Mihály: A lírikus epilógja és az In Horatium

18 12 2007

A Tiszatáj 2007. novemberi nyomtatott számában olvasható.

Tverdota György – Halálfiai-problémák

18 12 2007

A Tiszatáj 2007. novemberi nyomtatott számában olvasható.

Tarján Tamás – A parodizált Babits (avagy a paródia fogalmának változása)

28 11 2007

A Tiszatáj 2007. novemberi nyomtatott számában olvasható.

Kenyeres Zoltán – Egy kapcsolat mozaikjai (Babits Mihály és Kosztolányi Dezső)

28 11 2007

A Tiszatáj 2007. novemberi nyomtatott számában olvasható.

Letölthető Kenyeres Zoltán honlapjáról.

Rónay László – Babits Mihály regényei. A kritikai kiadás margójára

27 07 2007

A Vigilia 2007. júliusi nyomtatott számában olvasható.