Bartal Mária – “Medúza-tekintet” : Babits Mihály antikvitásképének néhány meghatározó vonása korai írásaiban

10 01 2009

Bartal Mária írása a Literatura 2008/3. nyomtatott számában olvasható.

Reklámok
Irodalmi szeminárium. XX. századi lírai szövegek olvasása (BBN-MIR-304.3/j)

16 09 2008

Szerda 13:30-15:00h (A/325)

Bartal Mária (maria@bartal.hu) fogadóóra: Cs 10:10-11:40h (A/325)

TEMATIKA, SZAKIRODALOM

https://modernmagyar.wordpress.com/

1. szeptember 17.: félév menetének ismertetése, követelmények;

Romantika és irodalmi modernség (bevezetés)

KULCSÁR SZABÓ Ernő, MOLNÁR Gábor Tamás, SZIRÁK Péter, Alakzatváltások az irodalmi modernségben = Hang és szöveg, szerk. BEDNANICS Gábor, BENGI László, KULCSÁR SZABÓ Ernő, SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Bp., Osiris Kiadó, 2003 (Osiris Könyvtár), 7-25.

SZEGEDY-MASZÁK Mihály, A magyar irodalmi romantika sajátosságai= Sz.M.M., ”Minta a szőnyegen”:

A műértelmezés esélyei, Bp., Balassi Kiadó, 1995, 119-128.

SCHEIN Gábor, A szubjektivitás romantikus modelljeinek átalakulása a pálya korai szakaszában = S. G., Nevetők és boldogtalanok: Füst Milán művészete 1909-1927, Bp., Akadémiai Kiadó, 22-31. (részlet)

2. szeptember 24.: Ady Endre költői szövegei és a szimbolizmus

Ady Endre Vér és arany c. kötete

VERES András, Ady szimbolizmusának kérdéséhez, Iskolakultúra, 2006/7-8, 3-9.

http://nti.btk.pte.hu/ikultura/documents/2006/7-8/iskolakultura_2006-7-8.pdf

GINTLI Tibor, Ady beszédmódja az istenes versekben, Iskolakultúra, 2006/7-8, 27-33.

EISEMANN György, Modernitás, nyelv, szimbólum: Ady Endre: Új versek = A magyar irodalom történetei: 1800-1919, szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Bp., Gondolat, 2007. 689–703.

SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Ady és a francia szimbolizmus = SZ. M. M., Irodalmi kánonok, Debrecen, Csokonai Kiadó, 1998, 152- (http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/lit/ady.htm)

3. október 1.: Metafora

Kosztolány Dezső Számadás c. kötete

Hans BLUMENBERG, Paradigmák egy metaforológiához = H. B., Hajótörés nézővel, ford. KIRÁLY Edit, Bp., Atlantisz, 2006,199-388.

ZALABAI Zsigmond, Tűnődés a trópusokon, Pozsony, Kalligram, 1998, 85-99.

KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, Kép és jelentés a retorikai olvasásban =K.SZ.Z., Hermeneutikai szakadékok, Debrecen, Csokonai, 2005 (Alföld Könyvek), 198-214.

4. október 8.: Irodalmi hermeneutika

Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája

Hans Robert JAUSS, Jónás könyve – az „idegenség hermeneutikájának” egy paradigmája = H.R.J., Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika, Bp., Osiris Kiadó, 1997, 373-395.

5. október 15.: Az önmegszólító verstípus

József Attila: Tudod, hogy nincs bocsánat, Bukj föl az árból, Nem emel föl

NÉMETH G. Béla, Az önmegszólító verstípusról = N.G. B., 7 kísérlet a kései József Attiláról, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó,1982,

TVERDOTA György, Tudod, hogy nincs bocsánat = Határolt végtelenség: József Attila-versek elemzései, Bp., Osiris Kiadó, 2005, 329-345.

KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, “Én” és hang a líra peremvidékén = K.SZ.Z., Metapoétika: Önprezentáció és nyelvszemlélet a modern költészetben, Pozsony, Kalligram Kiadó, 2007, 93-104.

6. október 22.: Szerepvers (?)

Petőfi Sándor, Füst Milán Weöres Sándor kijelölt versei

KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, A „szerepvers” poétikájáról = K.SZ.Z., Metapoétika: Önprezentáció és nyelvszemlélet a modern költészetben, Pozsony, Kalligram Kiadó, 2007, 82-93.

SCHEIN Gábor, Nevetők és boldogtalanok. Füst Milán művészete 1909-1927, Bp., Akadémiai Kiadó, 2004, 48-57.

7. november 5.: Objektív költészet (?)

Nemes Nagy Ágnes: Szobrok, A lovas, Négy kocka

SCHEIN Gábor, Az intencionált tárgyiasság poétikája Nemes Nagy Ágnes Szárazvillám című kötetében = S. G., Poétikai kísérlet az Újhold költészetében, Bp., Universitas Kiadó, 1998, 47-72.

8. november 12.: Intertextualitás

Tandori Dezső és Orbán Ottó kijelölt versei

Michael RIFFATERRE, Az intertextus nyoma, ford. SEPSI Enikő, Helikon, 1996/1-2, 67-81.

Gérard GENETTE, Transztextualitás, ford. BURJÁN Mónika, Helikon, 1996/1-2, 82-90.

KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, Intertextualitás és a szöveg identitása = K.Sz.Z., Az olvasás lehetőségei, Debrecen, Kijárat, 1997, 5-13.

9. november 19: Műfordítás

hallgatók által bemutatott idegen nyelvű költemények és fordításaik

Walter BENJAMIN, A műfordító feladata, ford. SZABÓ Csaba =W.B., „A szirének hallgatása”: Válogatott írások, Bp., Osiris, 2001, 71-83. (vagy: Kettős megvilágítás: Fordításelméleti írások Szent Jeromostól a 20. század végéig, szerk. JÓZAN Ildikó, JENEY Éva, Hajdu Péter, Bp., Balassi Kiadó, 2007, 183-195 (Pont Fordítva 4).

KULCSÁR SZABÓ Ernő, A fordítás “antihumanizmusa” mint az önmegértés új történeti alakzata, Alföld, 1999/2,46-60.

http://epa.niif.hu/00000/00002/00035/kulcsar.html

10. november 26: Költészetértelmezés és mítoszkutatás

Weöres Sándor: Salve Regina

KERÉNYI Károly, Ember és maszk = K.K., Az égei ünnep, ford.és vál. KOCZISZKY Éva, Bp., Kráter Műhely Egyesület, 1995, 83-99.

Hans BLUMENBERG, A mítosz valóságfogalma és hatóereje= H. B., Hajótörés nézővel, ford. KIRÁLY Edit, Bp., Atlantisz, 2006,105-198.

11. december 3.: Posztmodern lírai beszédmódok

Válogatás Tandori Dezső, Kovács András Ferenc verseiből

HELLER Ágnes, Mi a posztmodern­ – Húsz év után, Alföld, 2003/2, 3-15.

KAPPANYOS András, Van-e posztmodern líra?, Alföld, 2003/2, 52-59.

PETHŐ Bertalan, Posztmodern korszakváltozás és irodalom/művészetek, Alföld, 2003/2, 33-39.

KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, „Én” és hang a líra peremvidékén = K.SZ.Z., Metapoétika: Önprezentáció és nyelvszemlélet a modern költészetben, Pozsony, Kalligram Kiadó, 2007, 80-142.

12. december 10.: Szemináriumi dolgozatok értékelése, jegybeírás

KÖVETELMÉNYEK

1/ rendszeres és aktív órai jelenlét (max. 3 hiányzás)

2/ minden alkalomra olvasandó a tematikában szereplő szépirodalmi alkotás és egy hozzá tartozó tanulmány (tanszéki honlapon: Segédanyagok hallgatóknak)

készület ellenőrzése: 3 előre be nem jelentett alkalommal 5 kérdéses teszt (ZH), amely röviden felméri, hogy a hallgató olvasta-e az adott művet és egy hozzá tartozó tanulmányt

3/ a tematikán szereplő egyik témából kiemelt készület, valamennyi megadott tanulmány ismerete és az adott szemináriumon koordinátori szerep betöltése

koordinátor:kiemelt szerepet kap az óra menetében az adott témának és az óra jellegének megfelelően

(bírálat írása, interjú,problémafelvetés a beszélgetés irányításához, csoportmunka értékelése, stb.)

4/ szemináriumi dolgozat egy szabadon választott XX. századi költeményről

terjedelem: legalább 5-6 oldal, egyéni kutatómunkán alapuló interpretáció, amely a mű elmélyült olvasatát feltételezi és átgondolt viszonyról tanúskodik az idézett szakirodalmi tételekhez

leadási határideje: november 5., címleadás határideje:október 22.

VAGY

fél v. egy oldal terjedelmű esszé a tematikában szereplő bármely 9 tételhez

pl. kiválasztott vers v. fejezet egyéni olvasata, a mű szerkezetének ismertetése és értelmezésmódosító szerepe, cím és szöveg kapcsolata, meghatározó alakzatok, kritikus olvasat (megoldatlanságok, ellentmondások, kidolgozatlanságok a műben), összehasonlító elemzés, bármely egyéb kreatív interpretációs eljárás

Félév végi osztályzat:

40% órai aktivitás

30% szemináriumi dolgozat/ 9 esszé

30% készület (koordinátori szerep, 3 ZH)

Irodalmi proszeminárium (BBN-MIR-111/k)

12 09 2008

A/325, Cs 11:40-13:10h

Bartal Mária (maria@bartal.hu) fogadóóra: Cs 10:10-11:40h (A/325)

Tematika és ajánlott szakirodalom

https://modernmagyar.wordpress.com (Segédanyagok hallgatóknak)

1. szeptember 11.: félév menetének ismertetése, követelmények

2. szeptember 18.: szóbeli előadás és tanulmányok jegyzetelése

3. szeptember 25.: ItK címleírás alapelvei

4. október 2.: interneten hozzáférhető irodalmi adatbázisok kezelése

5. október 9.:szövegkiadások, kritikai kiadás, irodalomtörténetek

6. október 16.:szemináriumi dolgozat készítése:kutatás, idézési és jegyzetelési technikák, formai és tartalmi követelmények

7. november 6. :referátum a szemináriumokon, interpretációs gyakorlatok

8. november 13.: korrektúra készítése

9. november 20.:látogatás a Petőfi Irodalmi Múzeumban

10. november 27.:könyvtárhasználat, OSZK, MTAK, FSZEK, Egyetemi Könyvtár

11. december 4.:régi magyar nyomtatványok és kéziratok olvasása (meghívott előadó)

12. december 11.:zárthelyi dolgozat

Követelmények:

– rendszeres és aktív órai jelenlét (max. 3 hiányzás)

– minden héten szerda reggelig a beadandók elkészítése és elhelyezése a 325.szobánál található borítékban

– 1 választott kortárs irodalmi folyóirat bemutatása 5 percben

– zárthelyi dolgozat

Modern magyar irodalom 2. (MRN-682/c)

12 09 2008

A/325, Sz 13-14:30h

Bartal Mária (maria@bartal.hu) fogadóóra: Cs 10-11:30h (A/325)

Tematika és ajánlott szakirodalom

https://modernmagyar.wordpress.com/

1. szeptember 11.: félév menetének ismertetése, követelmények

2. szeptember 18.: József Attila: Eszmélet

TVERDOTA György, Létösszegző versciklus a pálya fordulóján =

A magyar irodalom történetei. 1920-tól napjainkig, szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András, Bp., Gondolat Kiadó, 2007 (A Magyar Irodalom Történetei III), 277-290.

VERES András, “Ami van, széthull darabokra”: az Eszmélet és a ciklus-elv, Literatura, 2006/1, 121-133.

BENEY Zsuzsa, A gondolat metaforái, Jelenkor, 1997/12, 1199-1213.

3. szeptember 25.: Szabó Lőrinc Te meg a világ c. kötete

KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, „Sötétben nézem magamat”, A magyar irodalom történetei. 1920-tól napjainkig, szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András, Bp., Gondolat Kiadó, 2007 (A Magyar Irodalom Történetei III), 202-214.

4. október 2.: Füst Milán: Összes versei, Bp., Fekete Sas, 1997. (v. más kiadás)

SCHEIN Gábor, Nevetők és boldogtalanok. Füst Milán művészete 1909-1927, Bp., Akadémiai Kiadó, 2004, 67-92.

ACÉL Zsolt, Műfajok és hagyományok Füst Milán Bukolika ciklusában, It, 2007/3, 313-339.

5. október 9.: Thienemann Tivadar: Irodalomtörténeti alapfogalmak

POSZLER György, Szerb Antal, Bp., Akadémiai Kiadó, 1973, 85-109, 158-165.

LÁNCZI András, Álomhüvelyezők, Világosság, 1998/3.

Szerep és közeg, Szerk. OLÁH Szabolcs, SIMON Attila, SZIRÁK Péter, Bp., 2006, 19-56.

6. október 16.: Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet, Babits Mihály: Az európai irodalom története

SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Esszéírás és irodalomtörténet = A magyar irodalom történetei. 1920-tól napjainkig, szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András, Bp., Gondolat Kiadó, 2007 (A Magyar Irodalom Történetei III), 245-262.

7. november 6.: Németh László: Gyász

(szemináriumi dolgozat leadási határideje)

ILLYÉS Gyula, Gyász: Németh László regénye, Nyugat, 1936/5

FÁBIÁN Márton, BÓDIS Kriszta, DÉRCZY Péter, Németh László: Gyász, Beszélő, 2005/9, 92-96.

OSZTROLUCZKY SAROLTA, „a művek meghalnak és feltámadnak” (A prózaíró Németh László), Alföld, 2007/11, 103-106.

8. november 13.: Weöres Sándor: Medeia, Euripidész: Médeia

9. november 20.: Nemes Nagy Ágnes Napforduló c. kötete

SCHEIN Gábor, A metaforikus nyelvi mozgások jelentésessége a Napforduló költészetében = S.G., Poétikai kísérlet az Újhold költészetében, Bp., Universitas, 73-102.

NEMES NAGY Ágnes, Látkép, gesztenyefával: Esszék, Bp., Magvető, 1987.

10. november 27.: Pilinszky János Szálkák c. kötete

SCHEIN Gábor, Pilinszky János költészetének valóság-fogalma = S.G., Poétikai kísérlet az Újhold költészetében, Bp., Universitas, 179-186.

11. december 4.: Mészöly Miklós: Film

SÁGHY Miklós, A narrátor teste. (Az emberi testek kiazmatikus viszonyának szerepe Mészöly Miklós Film című regényében, Jelenkor, 2007/4, 428-438.

Mészöly Miklós 75 éves, Kalligram különszám, 1996/1.

12. december 11.: Összefoglalás, szemináriumi dolgozatok megbeszélése

Követelmények (MRN-682/c):

1/ rendszeres és aktív órai jelenlét (max. 3 hiányzás)

2/ minden alkalomra olvasandó a tematikában szereplő szépirodalmi alkotás és egy hozzá tartozó tanulmány (tanszéki honlapon: Segédanyagok hallgatóknak)

készület ellenőrzése: 3 előre be nem jelentett alkalommal 5 kérdéses teszt (ZH), amely röviden felméri, hogy a hallgató olvasta-e az adott művet és egy hozzá tartozó tanulmányt

3/ a tematikán szereplő egyik témából kiemelt készület, valamennyi megadott tanulmány ismerete és az adott szemináriumon koordinátori szerep betöltése

koordinátor:kiemelt szerepet kap az óra menetében az adott témának és az óra jellegének megfelelően

(bírálat írása, interjú,problémafelvetés a beszélgetés irányításához, csoportmunka értékelése, stb.)

VAGY

közös színházlátogatás megszervezése egy, a korszakhoz tartozó magyar szerző darabjára

lehetőség szerint a csoport 2/3-a legyen jelen

4/ szemináriumi dolgozat a korszak irodalmából szabadon választott műalkotásról

terjedelem: legalább 5-6 oldal, egyéni kutatómunkán alapuló interpretáció, amely a mű elmélyült olvasatát feltételezi és átgondolt viszonyról tanúskodik az idézett szakirodalmi tételekhez

leadási határideje: november 6.( nyomtatott változatot kérek),

címleadás határideje: október 16. (jelenléti íven)

VAGY

fél v. egy oldal terjedelmű esszé a tematikában szereplő bármely 9 tételhez

pl. kiválasztott vers v. fejezet egyéni olvasata, a mű szerkezetének ismertetése és értelmezésmódosító szerepe, meghatározó alakzatok, kritikus olvasat (megoldatlanságok, ellentmondások, kidolgozatlanságok a műben), összehasonlító elemzés, bármely egyéb kreatív interpretációs eljárás

Félév végi osztályzat:

40% órai aktivitás

30% szemináriumi dolgozat/ 9 esszé

30% készület (koordinátori szerep, 3 ZH)

Modern magyar irodalom 3. (MRN-683/b)

12 09 2008

A/325, Sz 11:30-13:00h

Bartal Mária (maria@bartal.hu) fogadóóra: Cs 10-11:30h (A/325)

Tematika és ajánlott szakirodalom

https://modernmagyar.wordpress.com/

1. szeptember 10.: félév menetének ismertetése, követelmények

2. szeptember 17.: Petri György: Magyarázatok M. számára (1971)

MARGÓCSY István, Petri és az irónia, Holmi, 2001/12,1662-1673.

KAPPANYOS András, Én itt egész jól. Én-narrációk Petri költészetében, Alföld, 2006/9, 58-81.

PÓR Péter, Meditáció Petri lírai szólásának természetéről egy tanulmánykötet kapcsán, Szabad változók, 2006/3.

KÁROLYI Csaba, A Petri-mítosz vége, ÉS, 2008. jan. 4.(reakciók a januári és februári számokban)

3. szeptember 24.: Tandori Dezső: Egy talált tárgy megtisztítása (1973)

KÁLMÁN C. György, A részek győzelme a józan egész fölött =A magyar irodalom történetei: 1920-tól napjainkig, szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András, Bp., Gondolat Kiadó, 2007 (A Magyar Irodalom Történetei III), 661-671.

BEDECS László, Beszélni nehéz: tanulmányok Tandori Dezső költészetéről, Bp., Kijárat Kiadó, 2006 (Kritikai Zsebkönyvtár), 11-38, 62-93.

4. október 1.: Oravecz Imre: A chicagói magasvasút montrose-i állomásának rövid leírása (1994;1965-)

KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, Oravecz Imre, Pozsony, Kalligram Könyvkiadó, 1996.

5. október 8.: Hajnóczy Péter: Jézus menyasszonya (1981)

6. október 15.: Orbán Ottó: Szép, nyári nap, a párkák szótlanul figyelnek (1984)

DÉRCZY Péter, „Az igen és a nem”, Jelenkor, 1985/2.

BALÁZS Imre József, Az újraolvasás feltételei: Orbán Ottó: Összegyűjtött versei, Jelenkor, 2006/2, 226-

KATONA Gergely, Orbán Ottó költészete 1990 után, It, 1995/4, 593–608.

PÓR Péter, Orbán Ottó: A költészet hatalma, Holmi, 1995/5, 696–704.

Orbán Ottó-konferencia, Hungarológiai Közlemények, Újvidék, 1997/1–2, 7–131.

7. október 22.: Bodor Ádám: Sinistra körzet (1992)

Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról, szerk. SCHEIBNER Tamás, VADERNA Gábor, Bp., L’Harmattan Kiadó, 2005.

8. november 5.:Tolnai Ottó: Wilhelm-dalok (1992)

(szemináriumi dolgozat leadási határideje)

Tolnai-symposion. Tanulmányok Tolnai Ottó műveiről, szerk. THOMKA Beáta, Bp., Kijárat Kiadó, 2004 (Kritikai Zsebkönyvtár 3).

9. november 12.: Parti Nagy Lajos: A hullámzó Balaton (1994)

MARGÓCSY István, Nyelvhús, Holmi, 1995/7.

SZILÁGYI Márton, Metamorphoses prosae, Nappali Ház, 1995/4.

10. november 19: Závada Pál: Jadviga párnája (1997)

V. GILBERT Edit, Naplóm(d)at írom s olvasom, Holmi, 2000/7.

BEDECS László, Pálfordulás, Új Holnap, 1998/3.

ANGYALOSI G., BÁN Z.A., NÉMETH G., RADNÓTI S., Závada Pál Jadviga párnája címû könyvérõl beszélget, Beszélő, 1997/8-9.

további kritikák l. http://zavada.irolap.hu/hu/egyeni-cimkek/jadviga-parnaja

11. november 26: Borbély Szilárd: Halotti pompa (2004)

LAPIS József, „Csak emléke egy nyelvnek” (Borbély Szilárd: Halotti pompa), Alföld, 2005/8.

MÁRTON László, Visszájára fordítani: Borbély Szilárd: Halotti pompa, Jelenkor, 2005/4.

BORBÉLY Szilárd, Az igazi nevem nem ismerem: Borbély Szilárddal Lucie Szymanowská és Kiss Szemán Róbert beszélget, Pannonhalmi Szemle, 2005/1.

12. december 3.: Nádas Péter: Saját halál (2004)

BACSÓ Béla, A saját élet: Nádas Péter: Saját halál, Jelenkor, 2005/7-8, 746-

ANGYALOSI Gergely, Mint gyümölcsben a mag, Litera, 2004. ápr. 22.

további kritikák l. http://nadas.irolap.hu/hu/egyeni-cimkek/sajat-halal

13. december 10.: Lator László: A tér, a tárgyak

SCHEIN Gábor, „Fehér izzáson szénsötét”, Műhely, 1995/1.

VÖRÖS István, A gyönyörködő olvasón túl – MARX József, A szénsötét költője, Élet és Irodalom, 2000. febr. 4., 15.

Követelmények (MRN-683/b)

1/ rendszeres és aktív órai jelenlét (max. 3 hiányzás)

2/ minden alkalomra olvasandó a tematikában szereplő szépirodalmi alkotás és egy hozzá tartozó tanulmány (tanszéki honlapon: Segédanyagok hallgatóknak)

készület ellenőrzése: 3 előre be nem jelentett alkalommal 5 kérdéses teszt (ZH), amely röviden felméri, hogy a hallgató olvasta-e az adott művet és egy hozzá tartozó tanulmányt

3/ 7 perces felvezető egy szabadon választott, a tematikában nem szereplő kortárs irodalmi alkotásról

nem tartalmi ismertető, hanem problémafelvető rövid összefoglalás: pl. egyéni olvasat és más interpretációs lehetőségek,viszony a mű kritikai visszhangjához, esetleges adaptációk és a mű kapcsolata, a mű szerkezete és jellemző poétikai/narratológiai eljárások kiemelése, stb.)

VAGY

a tematikán szereplő egyik témából kiemelt készület, valamennyi megadott tanulmány ismerete és az adott szemináriumon koordinátori szerep betöltése

koordinátor:kiemelt szerepet kap az óra menetében az adott témának és az óra jellegének megfelelően

(bírálat írása, interjú,problémafelvetés a beszélgetés irányításához, csoportmunka értékelése, stb.)

VAGY

közös színházlátogatás megszervezése egy kortárs magyar író darabjára

lehetőség szerint a csoport 2/3-a legyen jelen

4/ szemináriumi dolgozat a korszak irodalmából szabadon választott műalkotásról

terjedelem: legalább 5-6 oldal, egyéni kutatómunkán alapuló interpretáció, amely a mű elmélyült olvasatát feltételezi és átgondolt viszonyról tanúskodik az idézett szakirodalmi tételekhez

leadási határideje: november 5., címleadás határideje:október 22.

VAGY

fél v. egy oldal terjedelmű esszé a tematikában szereplő bármely 9 tételhez

pl. kiválasztott vers v. fejezet egyéni olvasata, a mű szerkezetének ismertetése és értelmezésmódosító szerepe, meghatározó alakzatok, kritikus olvasat (megoldatlanságok, ellentmondások, kidolgozatlanságok a műben), összehasonlító elemzés, bármely egyéb kreatív interpretációs eljárás

Félév végi osztályzat:

40% órai aktivitás

30% szemináriumi dolgozat/ 9 esszé

30% készület (felvezető/ koordinátori szerep, 3 ZH)

Bartal Mária – “…az apának és a fiúnak együttes szárnyalása…”

19 06 2007

A Tiszatáj 2007. júniusi nyomtatott számában olvasható.